صادرات خدمات فنی و مهندسی احتیاج به ﮐﺎدری کارآزموده و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر دارد

به گزارش مجله کوروش بزرگ، وبینار آشنایی با بازار خدمات فنی و مهندسی ازبکستان با حضور فعالان این حوزه برگزار گردید.

صادرات خدمات فنی و مهندسی احتیاج به ﮐﺎدری کارآزموده و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر دارد

از پروفایل ما وبلاگ بخار دیدن نمایید.

صادرات خدمات فنی و مهندسی به ازبکستان، پشتیبانی و لجستیک و امور گمرکی محورهای برگزاری این نشست بودند و در آن شرحات مفصلی در رابطه با آیین نامه قانون و مقررات صادرات خدمات فنی و مهندسی مصوب 17 فروردین ماه 1379 ارائه داده شد.

طبق این قانون، ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺻﺎدرات ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ فعالیت های هدف دار ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و تدارکات و اﺟﺮا و ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺎﻻ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ماشین آلات ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﺼﺐ و راه اندازی و ﻧﻈﺎرت و آموزش های ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و فعالیت های نرم افزاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺸﺎوره و ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ها به طوری که ﺻﺪور ﮐﺎﻻی ﺻﺮف ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﻮد.

در این نشست با تأکید بر این نکته که ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ به مثابه پیچیده ترین روﯾﻪ ﺗﺠﺎرت و خدمات بین المللی است، شرح داده شد: ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ به عنوان پیچیده ترین روش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ می گردد زﯾﺮا در انجام ان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و آشنایی به تمامی رویه های ﻣﺘﺪاول ﺗﺠﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ و گمرکی دارد.

از طرفی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺧﻮد درﮔﯿﺮ اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﺷﻨﺎ و از ﮐﺎدری ﻣﺠﺮب در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ حوزه ها ﺑﻬره مند باشد.

همچنین ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ آشنا ﺑﻪ تمام رویه های ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای هزینه های داﺧﻠﯽ اﺟﺮا ﭘﺮوژه در ﺣﻮزه ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ باشد.

با شرحات ارائه شده در نشست،تاکید شد: ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﻤﻮل پیچیده ترین ﻣﺮاﺣﻞ گمرکی می شوند همان طور ﮐﻪ در تعریف آن آمده اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور و ﯾﺎ ورود ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﺻﺮف ﻧیستند و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺎدرات از ﮐﺸﻮر مبدأ ﺑﺎ رویه های ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺻﺎدرات ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺮوج ﻣﻮﻗﺖ در ﮐﺸﻮر مبدأ اﺳﺖ و بالعکس در ﮐﺸﻮر مبدأ ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ روﯾﻪ واردات ﻗﻄﻌﯽ و ﺻﺎدرات ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ روﯾﻪ ورود ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻇﻬﺎر و ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.

به عقیده حاضران در نشست، در ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ در ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎرت بین المللی و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ و حمل ونقل ﻋﻤﻞ ﻣﯿ ﮑﻨﯿﻢ و بر همین اساس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎدری کارآزموده و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و قابل اتکا دارﯾﻢ. علاوه بر این ها، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و حمل ونقل پروژه ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع روﺷ ﻬﺎ و شیوه های ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز پروژه در زمان ها و فرصت های ﻻزم و ﺿﺮوری اﻗﺪام ﮐﻨﺪ؛ اما متأسفانه شرکت های درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﻮزه عموماً ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ و قابلیت های ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه از اﺑﺘﺪا ورود ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ خسارت ها و بحران ها ﺷﺪﯾﺪ شده اند.

اهمیت ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ایجاد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش افزوده ﺗﺠﺎرت بین المللی از دیگر نکاتی بود که در این نشست مطرح شد و در ادامه گفته شد: ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اقدامی ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮﺧﻮردار باشد.

در انتها حاضران پیشنهاد دادند تا با ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﺎی حرفه ای و ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و آنالیز های ﻋﻠﻤﯽ و تحقیقی ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ تدوین گردد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 4 فروردین 1400 بروزرسانی: 4 فروردین 1400 گردآورنده: bigkurosh.ir شناسه مطلب: 1565

به "صادرات خدمات فنی و مهندسی احتیاج به ﮐﺎدری کارآزموده و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر دارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "صادرات خدمات فنی و مهندسی احتیاج به ﮐﺎدری کارآزموده و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر دارد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید